ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (Vision) 

โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)   มุ่งหวังที่จะพัฒนาให้นักเรียนทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรม    สุขภาพแข็งแรง   ความรู้ความสามารถ เป็นเลิศทางวิชาการ ทักษะพื้นฐานทางเทคโนโลยี  การฝึกอาชีพ ดนตรีไทย และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ครูมีศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ธรรมชาติ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมมีภูมิทัศน์ ที่ร่มรื่น  สวยงาม ครูและชุมชนมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  

ปรัชญา (Philosophy)

ปัญญา  นรานัง  รัตนนัง

ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึก