ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)

ประวัติโรงเรียน : โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) เป็นโรงเรียนประถมศึกษาประจำอำเภอท่าตูม ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2457 เดิมชื่อว่า "โรงเรียนประจำ อำเภอท่าตูม (วัดพธิพฤกษาราม)" ต่อมาเปลี่ยนชื่อ ใหม่ว่า " โรงเรียนประชาบาลตำบลท่าตูม (สนิทราษฎร์วิทยาคม) " และเมื่อรวมเข้ากับโรงเรียนท่าตูม (มัธยมสามัญ) จัดตั้งชื่อใหม่ว่า " โรงเรียนท่าตูม (สนิทราษฎร์วิทยาคม) " มีประวัติความเป็นมาและการเปลี่ยน แปลง ดังนี้

พ.ศ. 2457 โรงเรียนได้ก่อตั้งขึ้นที่วัดบ้านพงสวาย โดยรองอำมาตย์โทหลวงสนิทนิคมรัฐ นายอำเภอท่าตูม เป็นผู้จัดตั้งเป็นการชั่วคราว

พ.ศ. 2462 ได้จัดตั้งเป็นการถาวรใช้ชื่อว่า "โรงเรียนประจำอำเภอท่าตูม วัดโพธิพฤกษาราม" 
   พ.ศ. 2465 ได้ย้ายมาตั้งเป็นเอกเทศที่บ้านโคกโพนทาหมู่ที่ ตำบลท่าตูม เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า "โรงเรียนท่าตูม (สนิทราษฎร์วิทยาคม)" 
   พ.ศ. 2474 รองอำมาตย์โทหลวงสนิทนิคมรัฐ นายอำเภอท่าตูม และนายยืน สืบนุการณ์ กรรมการอำเภอได้รื้อถอนโรงเรียนหลังเก่า มาสร้างที่บ้านน้อย หมู่ที่ ตำบลท่าตูม ซึ่งที่เป็นที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน 
   พ.ศ. 2494 กรมสามัญศึกษาได้ตั้งโรงเรียนมัธยมสามัญขึ้นโดยอาศัยเรียนกับโรงเรียนประชาบาล ตำบลท่าตูม (สนิทราษฎร์วิทยาคม)
   พ.ศ. 2495 โรงเรียนมัธยมสามัญได้แยกไปเรียนที่อาคารหลังใหม่ แต่อยู่ในบริเวณเดียวกัน และได้รับอนุมัติให้เปิดสอนชั้นเด็กเล็กจำนวน ห้องเรียน รับนักเรียนอายุ 4-5 ปี เข้าเรียน
   พ.ศ. 2506 ได้รวมโรงเรียนมัธยมสามัญท่าตูมกับโรงเรียนท่าตูมประชาบาล ตำบลท่าตูม เป็นโรงเรียนเดียวกัน และให้ชื่อใหม่ว่า " โรงเรียนท่าตูม (สนิทราษฎร์วิทยาคม) " ซึ่งเป็นนาม
ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน
   พ.ศ. 2509 ได้โอนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยกรรมการปกครอง ควบคุมดูแลด้านหลักสูตรงบประมาณ
   พ.ศ. 2523 โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
พ.ศ. 2529 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนตามหลักสูตรอนุบาล ปี (อนุบาลชนบท)
พ.ศ. 2544 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารแบบ สปช. 105/29 จำนวน ห้องเรียน งบประมาณ 1,567,000 บาท ได้รับการคัดเลือกกระทรวงศึกษาให้เป็นโรงเรียนแกนนำปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
   พ.ศ. 2545 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารแบบ สปช.
 105/29 บันได ข้าง   จำนวน  5 ห้องเรียน โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 โดยเปิดเรียนครั้งแรกในชั้น ป.และ ป. และได้รับการคัดเลือกจากสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา (วัดไร่ขิง) อ. สามพราน จ. นครปฐม ให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบเพื่อฝึกผู้เข้าอบรมเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
   พ.ศ. 2546 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารแบบ สปช.
 2/28 จำนวน 12 ห้องเรียน งบประ มาณ 4,143,600 บาท ได้ทำการสอนตามหลักสูตรใหม่เพิ่มในชั้น ป.และ ป.และขยายถึงชั้น ป.3, ป.ในปีการศึกษาหน้า โรงเรียนได้ผ่านการประเมินคุณภาพ     ภายนอก (สมศ.)โดยคณะผู้ประเมินคุณภาพ  นอ กจากห้างหุ้นส่วนจำกัดนครราชสีมาประเมินคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่   29-31   กรกฎาคม  2546 
พ.ศ. 2548 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนปฐมวัยต้นแบบ และ โรงเรียน ToPSTAR ในโครงการระบบดีโรงเรียนมีคุณภาพ 
   พ.ศ. 2549 ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบที่ 2  เมื่อวันที่  29 - 31   พฤษภาคม  2549 จากคณะผู้ประเมินของห้างหุ้นส่วนจำกัดประเมินมาตรฐานการศึกษา(ปมศ.) กรุงเทพมหานคร และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2549 ได้รับคัดเลือกจาก  สพท. สุรินทร์ เขต ให้เป็นโรงเรียน " หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม " ( ONE SCHOOL ONE INNOVATION : OSOI. ) 
   พ.ศ. 2550 เป็นโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ รุ่นที่ 1 / 2550 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 
โรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ( English Language Teaching and Learning Development Network Centre : ERIC. Network ) และเป็นโรงเรียนแกนนำกระบวนการคิดและยกผลระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2550