ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

โรงเรียนท่าตูม (สนิทราษฎร์วิทยาคม) เป็นองค์กรคุณภาพและนวัตกรรมตามหลักธรรมาภิบาล จัดการศึกษาโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืนในศตวรรษที่ ๒๑
 

ปรัชญา (Philosophy)

ปัญญา  นรานัง  รัตนนัง

ปัญญาเป็นแก้วสารพัดนึก