ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (Mission) 


๑. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
๒. ส่งเสริม สนับสนุนสื่อ นวัตกรรมเพื่อคุณภาพของผู้เรียน
๓. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ
๔. สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
๕. พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาสู่องค์กรคุณภาพและนวัตกรรม

 

 

เป้าหมาย  (GOAL)

1.ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ        สังคม  และสติปัญญา เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ   มีความรับ     ผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
2.ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑และมีคุณภาพ
3.
ครู และบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ
4.ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
5.สถานศึกษาเป็นองค์กรคุณภาพและนวัตกรรม