ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (Mission) 

จัดการศึกษาให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทุกด้าน ประพฤติตนเป็นคนดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปฏิบัติกิจกรรมตามความถนัด ความสนใจมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดของทุกสาระการเรียนรู้  นักเรียนได้ฝึกทักษะพื้นฐานด้านอาชีพและเทคโนโลยี มีความสามารถด้านดนตรีไทยศิลปะ พลศึกษาและเรียนรู้อย่างมีความสุข  ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนที่ร่มรื่นสวยงาม ช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ


เป้าหมาย  (GOAL)

นักเรียนโรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ร้อยละ 85 ปฏิบัติตามความถนัด สนใจมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า      ร้อยละ  70 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีทักษะพื้นฐานการใช้เทคโนโลยี และด้านการฝึกอาชีพคนละ 1  ด้าน    ในช่วงชั้นที่ ๒     

มีทักษะการเล่นดนตรีไทย คนละ 1 ชิ้น  ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี   ภูมิปัญญาท้องถิ่น   เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   มีจิต สำนึก ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม  เพื่อเป็นโรงเรียนที่ร่มรื่น สวยงาม ครูและชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ