ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

ปัจจุบันเปิดทำการสอน  2  ระดับ คือ

1.             ระดับปฐมวัย

2.             ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1-2