ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายทวีศักดิ์ สุกใส
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวจิรารักษ์ บุญอรัญ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสมพร สวัสดี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายวรวิทย์ อรัญศรี
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางผกามาศ แป้นจันทร์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางบุณณดา สุกใส
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1