ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุรีรัตน์ เจริญศิริ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางละมัย อินทนิล
ครู คศ.3

นางสุภาณี บรรจบพุทรา
ครู คศ.3

นางสาวสงกรานต์ พรไชยา
ครูผู้ช่วย