ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางฐิติมา แข่งขัน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางผกามาศ แป้นจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1