ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางฐิติมา แข่งขัน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางผกามาศ แป้นจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1