ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสมพร สวัสดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางนิศารัตน์ ศาลางาม
ครู คศ.3

นางอัมพร แป้นโสม
ครู คศ.3

นายโสภณ พมิพ์สังกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4