ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสมพร สวัสดี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอัมพร แป้นโสม
ครู คศ.2

นางนิศารัตน์ ศาลางาม
ครู คศ.3