ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายเสถียร ศักศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางนวมน มีโชค
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2