ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ช่างครุภัณฑ์

นายบุญเจือ ภูแก้ว
ช่างไฟฟ้า

นายพงษ์ศักดิ์ สมสวย
ช่างไม้

นายพรศักดิ์ ศรีแก้ว
ช่างไฟฟ้า