ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวอาภาวี มาลีหวล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวัชรินทร์ บูรณ์เจริญ
พนักงานราชการ