ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวอาภาวี มาลีหวล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายวัชรินทร์ บูรณ์เจริญ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3