ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายธีรวัฒน์ ยอดสุรินทร์
ครู คศ.1

นายโสภณ พิมพ์สังกุล
ครูผู้ช่วย