ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุราวัณ จันทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางบุญณดา สุกใส
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวดวงเนตร ปานเพ็ชร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางอินทิรา ปิโคทัง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวยุภาการ เฉลิมพล