ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวดวงเนตร ปานเพ็ชร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางบุญณดา สุกใส
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสุราวัณ จันทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางอินทิรา ปิโคทัง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวยุภาการ เฉลิมพล