ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางบุญณดา สุกใส
ครู คศ.3

นางลิดา นวลมณี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวดวงเนตร ปานเพ็ชร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1