ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายกองทัศน์ สุวรรณนพวงษ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางจินตนา มาลีหวล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายวรวิทย์ อรัญศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ครู
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ สายจีน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูใบฎีกาฐิติพันธ์ อิสฺสรธฺมโม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : พระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : พระอนุ น้อยกลาง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : พระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุชญา มาลีหวล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทิศ บุญยืน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางชนมณี จารุธนิตกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสุรีย์ จุไรวรณสุทธิ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางผ่องศรี ทองพันชั่ง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายประยาน สิมมา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายดวงกิจ บุตรงาม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายประดับเพชร ค้ำชู
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายทวีศักดิ์ สุกใส
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ชื่อ-นามสกุล : จ่าสิบเอก ดาว เครือบุตรดี
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายศุภนนท์ พรหมบุตร
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.ท.วิชิต กองจันทึก
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา